စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေပးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစိုးရကို တိုက္တြန္း | DVB