အေမရိကန္က ဖိႏွိပ္၍မရ၊ ကမာၻႀကီးက ဟြာေဝးကုိ လုိအပ္ေနဟုဆုိ | DVB