မိခင္ဘာသာစကားေန႔ႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ဘာသာစကားမ်ားႏွစ္ အခမ္းအနား က်င္းပ | DVB