ေမာ္လူး ဒီပကၤရာဘုရားပြဲေစ်းတန္း၌  စားသံုးရန္မသင့္သည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား စစ္ေဆးေတြ႔ရိွ | DVB