တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ား သေဘာတူ | DVB