သိမ္းဆည္းေျမယာအတြက္ ေတာင္သူမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကး က်ပ္သန္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ေပးအပ္ | DVB