ျမန္မာ့ပို့ကုန္ေတြ အေမရိကန္အတြက္ က်န္ေသးရဲ့လား - DVB