လုံၿခံဳေရးတပ္ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ပါက အေရးယူမည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေျပာ | DVB