အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ အလုပ္သမားဆႏၵသေဘာထား ပါဝင္ေရး ဆႏၵျပ​ | DVB