ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး မုံရြာတြင္ လူ ၃၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပံု) | DVB