တရားခံၾကည္လင္း(ေခၚ) ဖုိးထူးကို မေသမခ်င္းလည္ပင္းႀကိဳးကြင္းစြပ္၍ သတ္ေစရန္အမိန္႔စာ | DVB