ဒါ႐ုိက္တာ က်နး္ရီမု၏ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရး႐ုပ္ရွင္ ျပသခြင့္ ပယ္ခ်ခံရ | DVB