ထန္းတပင္ၿမဳိ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့သည့္ေနရာတြင္ ကေလးမ်ားေန႔ပြဲက်င္းပ | DVB