ဆင္ေျပာင္သေဘာၤနစ္ျမဳပ္မႈတြင္  ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ားထဲက ၄ ဦး အေလာင္းျပန္ေတြ႔ | DVB