အႏွစ္ ၂၀၀၀ သက္တမ္းရွိ ကေလးမံမီ မိခင္ႏုိင္ငံ ပီ႐ူးကုိ ျပန္ေရာက္ | DVB