အားသစ္ႏွင့္ ၀ါရင့္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားစြာ ပါ၀င္သည့္ ခ်စ္ျခင္းကို မခြဲပါနဲ႔႐ုပ္ရွင္(နမူနာ) | DVB