ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပသည့္  ၇၂ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနား | DVB