တာလီဘန္မ်ား အာဖဂန္တြင္ ႐ုံးဖြင့္ရန္ သမၼတ ဂါနီ ကမ္းလွမ္း | DVB