ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုေပၚေပါက္ေရး သမၼတတိုက္တြန္း | DVB