လိြဳင္ေကာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တု ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ပဋိပကၡျဖစ္၊ ဆႏၵျပလူငယ္အခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာရ | DVB