တနသၤာရီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို တိုင္ၾကားထားသည့္ကိစၥ ေကာ္မရွင္ စတင္စစ္ေဆး | DVB