တ႐ုတ္အြန္လိုင္းေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်မည္ | DVB