နစ္ျမဳပ္ ဆင္ေျပာင္သေဘၤာမွ ၇ ဦး အသက္ရွင္၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ားကို ဆက္ရွာေဖြေန (႐ုပ္သံ) | DVB