ေက်ာက္ေတာ္တြင္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ၂၈၀ ေက်ာ္ ထပ္မံထြက္ေျပး | DVB