၀က္သက္ေရာဂါ ရန္ကုန္တြင္အျဖစ္မ်ားေနသျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးမည္ | DVB