အေမရိကန္တပ္ဆက္ထားေရး ေငြပုိေပးမည့္သေဘာတူညီခ်က္ ေတာင္ကိုရီးယား လက္မွတ္ထိုး | DVB