မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ စာမ်ားကုိ အသံထြက္ေပးမည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္တခု ျဖန္႔ခ်ိထား | DVB