အေျခခံဥပေဒကုိ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံး ပူးေပါင္းျပင္ဆင္ၾကရန္ တုိက္တြန္း | DVB