ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ လက္မွတ္ေကာက္ခံဆႏၵျပ | DVB