ကံမၿမိဳ႕က လယ္ေျမသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ | DVB