၃၈ ႏွစ္အရြယ္ျဖစ္ေပမယ့္ သက္ေသျပစရာအမ်ားႀကီးက်န္ေသးဟု ပီတာခေရာ့ခ်္ေျပာ | DVB