ဟုမၼလင္းတြင္ တရားမဝင္ေရႊေမ်ာမ်ား လယ္ေျမမ်ားႏွင့္နီးကပ္လာသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား စိုးရိမ္ | DVB