တပ္မေတာ္ႏွင့္ေအေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစိုးရက ညိႇႏိႈင္းေပးရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေျပာ | DVB