တကၠသိုလ္ဝင္စားေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ကတ္ျပား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီ | DVB