အေမြမေပးသျဖင့္ ဖခင္ကုိ သားႏွင့္ေခၽြးမက မီး႐ႈိ႕ | DVB