ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရကုိ အတုိင္ပင္ခံ သတိေပး | DVB