တရားသူႀကီးမ်ား တရားခြင္တြင္ က်မ္းက်ိန္ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ | DVB