ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ျမန္မာကာခ်ဳပ္က ဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ | DVB