ေမာ္လုိက္ၿမိဳ႕တြင္ အင္အား ၄.၂ အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ | DVB