အာသံႏွင့္ကသည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ စခန္းတခုႏွင့္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား တပ္မေတာ္ သိမ္းပုိက္ | DVB