ရခိုင္သို႔ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသည္ ဝင္ေရာက္မႈ ၅ ႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုးက်ဆင္း | DVB