ခိုရာမဲ့ ေနဝင္ဘဝမ်ားအတြက္ ဟိုတဖက္ကမ္းက အလင္းအိမ္ | DVB