တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဖယ္ရွား | DVB