တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ား၌  စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္ | DVB