ေရခပ္ရင္း မီးလံႈ စာက်က္ေနၾကတဲ့ နာဂေဒသက ကေလးငယ္ေတြ (ဓာတ္ပံု) | DVB