ေက်းရြာမ်ားကို အကာအကြယ္ယူ၍ မတိုက္ခိုက္ရန္ ေအေအတပ္ဖြဲ႔ကို တပ္မေတာ္ေျပာၾကား | DVB