ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ကင္ဆာေရာဂါ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကုသသည့္စက္မ်ား လိုအပ္ေနေသး | DVB