ဆူဒန္တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔က မ်က္ရည္ယုိဓာတ္ေငြ႔သုံး လူစုခြဲ | DVB