ျမင့္ျမတ္ႏွင့္ Kညီ စည္းခ်က္ႏွင့္ အၿပိဳင္ႀကဲ ကခုန္ခဲ့ေနသည့္ ႐ုပ္သံေရပန္းစား(႐ုပ္သံ) | DVB