တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္တကၠသိုလ္ကို သင္ယူသူကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရေရး ေဆာင္ရြက္ေန | DVB